Unia Europejska - Projekty

COVID-19

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łaziskach

Aktualizacja na dzień 28 marca 2022 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura została wprowadzona przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz szkole podstawowej.

2. Do przestrzegania procedury zobowiązane są osoby przebywające na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

§ 2

Zajęcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

1. Do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i z niego odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

3. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do budynku myli ręce wodą z mydłem.

4. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i upowszechnia je wśród całej społeczności szkolnej.

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku lub na teren Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w budynku osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

9. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

10. Jeżeli pracownik Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

11. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

12. Obowiązują ogólne zasady higieny:

- częste mycie rąk (po wejściu do budynku należy bezzwłocznie umyć ręce),

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

13. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.

14. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

16. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

17. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.

§ 3

Wyżywienie w szkole

1. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach każda z grup osobno.

2. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 60°C lub wyparzane.

3. Dostawca cateringu może używać pojemników i sztućców jednorazowych.

4. Po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych są one wyrzucane do kosza na śmieci, specjalnie do tego celu przeznaczonego.

§ 4

Czynności higieniczno-sanitarne

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.

2. Przy wejściu do budynku umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

3. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

4. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji.

6. Zakazuje się korzystania z telefonów podczas zajęć.

7. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

§ 5

Osoby trzecie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

1. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).

2. Osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania regulaminu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

3. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do budynku (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.

§ 6

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym szczegółowych rozwiązań.

2. Do pracy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

3. Zostało wyznaczone i wyposażone (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

5. Rekomenduje się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 7

Pozostałe regulacje

1. Informacje organizacyjne dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz dziennik elektroniczny.

2. Przy wejściu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, na tablicach informacyjnych, w sekretariacie oraz w izolatce znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się wszystkich pracowników, uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.

4. Procedury mogą ulegać zmianom stosownie do bieżącej sytuacji.

 

Broszura dla Rodziców  - dotycząca powrotu do szkół

Broszura dla  rodziców dotycząca powrotu do szkół

Kategoria: powiązane pliki [14]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Jak skutecznie myć ręce 297.69KB pobierz Plik: Jak skutecznie myć ręce
docx PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W WARUNKACH PANDEMII COVID 16.69KB pobierz Plik: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W WARUNKACH PANDEMII COVID
docx Procedury korzystania z biblioteki szkolnej 18.87KB pobierz Plik: Procedury korzystania z biblioteki szkolnej
doc Procedury COVID szkoła 60KB pobierz Plik: Procedury COVID szkoła
docx Oświadczenie o niestosowaniu osłony ust i nosa na terenie szkoły Załącznik 4 14.07KB pobierz Plik: Oświadczenie o niestosowaniu osłony ust i nosa na terenie szkoły Załącznik 4
docx Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19 17.56KB pobierz Plik: Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19
docx Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19 17.89KB pobierz Plik: Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19
docx Procedury bezpieczeństwa COVID-19 ogólne 25.91KB pobierz Plik: Procedury bezpieczeństwa COVID-19 ogólne
docx PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W WARUNKACH PANDEMII COVID 16.96KB pobierz Plik: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W WARUNKACH PANDEMII COVID
docx Procedury korzystania z biblioteki szkolnej 21.46KB pobierz Plik: Procedury korzystania z biblioteki szkolnej
pdf [Aktualizacja 10 września br.] Procedura bezpieczeństwa dotyczaca zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 2.95MB pobierz Plik: [Aktualizacja 10 września br.] Procedura bezpieczeństwa dotyczaca zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19
pdf [Aktualizacja 10 września br.] Procedura korzystania z biblioteki szkolnej 0.95MB pobierz Plik: [Aktualizacja 10 września br.] Procedura korzystania z biblioteki szkolnej
pdf [Aktualizacja 10 września br.] Procedura postepowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19 0.9MB pobierz Plik: [Aktualizacja 10 września br.] Procedura postepowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19
pdf [Aktualizacja 10 września br.] Procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii covid-19 w świetlicy szkolnej 0.93MB pobierz Plik: [Aktualizacja 10 września br.] Procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii covid-19 w świetlicy szkolnej
do góry