Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01

 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samokontroli.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Szkoła dołożyła wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla niektórych plików multimedialnych opublikowanych na stronie.
 • UDOGODNIENIA

  • Dedykowany kontrast dla dostępności,
  • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
  • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
  • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
  1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
  • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
  • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
  • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
  • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
  • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dorota Jędrusik, sekretariat@zszplaziska.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4765706. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁAZISKACH, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 151, 44-340 ŁAZISKA

Opis dostępności wejścia do budynku


Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony wschodniej graniczące
bezpośrednio z drogą ul. Powstańców oznaczono jako nr 1.

Wejście z tyłu budynku oznakowane nr 2 posiadające powiązanie komunikacyjne z
parkingami dedykowane jest dla przedszkola.

Wejście z boku budynku od strony północnej oznakowane cyfrą „3” przeznaczone jest dla
osób niepełnosprawnych. Wejście to dostępne jest z poziomu terenu a dostęp na pierwszą
kondygnację budynku zapewniono poprzez zabudowanie na wewnętrznym biegu schodowym
platformy przyschodowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szerokości korytarzy zapewniają swobodną komunikację w dwu kierunkach, wejścia do klas
o właściwej szerokości i możliwości manewrowania. Przy wejściach do klas progi. Klatka
schodowa prowadząca na drugą kondygnację nie spełnia przepisów w zakresie wymiarów
szerokości biegów schodowych stopni i balustrad. Bieg schodowy przy wejściu nr 3
wyposażony w platformę przyschodowa umożliwiającą komunikacje na parter.

Opis dostosowań
W budynku są oznaczenia w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej i jest specjalnie oznakowane.
Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp.
Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łaziskach, ul. Powstańców Śl. 151, gdzie pomocy w tłumaczeniu udzieli odpowiednia osoba. Zgłoszenia można dokonywać poprzez kontakt e-mail, telefoniczny bądź drogą pocztową.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf SP Łaziska raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 61.33KB pobierz Plik: SP Łaziska raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
pdf PP Łaziska raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 60.08KB pobierz Plik: PP Łaziska raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
pdf ZSP Łaziska - raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 59.24KB pobierz Plik: ZSP Łaziska - raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
pdf Plan działania szkoła Łaziska.pdf 198.85KB pobierz Plik: Plan działania szkoła Łaziska.pdf
pdf Plan działania szkoła Łaziska-aktualizacja.pdf 117.99KB pobierz Plik: Plan działania szkoła Łaziska-aktualizacja.pdf
do góry