Strona główna/Aktualności/JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

27 Sierpnia 2021

Organizacja zajęć języka rosyjskiego jako języka mniejszości narodowej może odbyć się na wniosek rodzica, który chce, aby jego dziecko uczyło się tego języka w szkole. Jest to możliwe dzięki prawom, jakie państwo polskie gwarantuje wszystkim mniejszościom narodowym w ramach polskiego systemu oświaty. 

Od 1 września 2017 r. obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się rodzice przy wnioskowaniu o zajęcia języka rosyjskiego jako języka mniejszości narodowej. 

Złożenie wniosku przez rodzica jest podstawowym warunkiem dla zorganizowanie nauczania języka rosyjskiego w szkole. Wniosek należy złożyć u dyrektora szkoły. Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole. Nie trzeba więc składać go ponownie co roku. Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa. 


   W tym zakresie obowiązuje art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym: Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości. Wniosek jest jedynie wyrażeniem woli rodzica i podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 


Wzór wniosku, jakim może posłużyć się rodzic, znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

  

Uwaga!
Nauka języka mniejszości wiąże się z pewnymi obowiązkami i przywilejami: 

  

Język rosyjski jako język mniejszości jest przedmiotem obowiązkowym. 

  • Ocena z tego przedmiotu wpisywana jest na świadectwie  
  • Ocena z tego przedmiotu liczona jest do średniej ocen  
  • Ocena z tego przedmiotu warunkuje promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły 

 

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczniowie poznają język rosyjski podczas gier i zabaw, wspólnego śpiewania itd. Proponowane lekcje języka rosyjskiego zakładają maksymalną eliminację stresu, opierają się na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji i dobrowolności wypowiedzi. Realizowany program jest elastyczny, dostosowany do indywidualnych warunków i potrzeb uczniów i nauczycieli. Uczniowie zostają zaopatrzeni w materiały edukacyjne. 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf wniosek 87.87KB pobierz Plik: wniosek

do góry