Strona główna/Szkoła Podstawowa/„Eksperymentujemy i tak swoją wiedzę budujemy"

„Eksperymentujemy i tak swoją wiedzę budujemy"

logo Funduszy Europejskich

 

Projekt pt. „Eksperymentujemy i tak swoją wiedzę budujemy - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach”.

 

Czas realizacji: 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 162 083,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 145 875,49 zł

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 32 uczniów (w tym 16 Kobiet) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach w Gminie Godów (woj. śląskie) poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowopowstałej klasopracowni chemiczno-fizycznej i doposażonej pracowni matematycznej, w okresie 01.07.2020 - 30.06.2021r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klasy 5-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z fizyki metodą eksperymentu dla klasy 5-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające metodą eksperymentu z matematyki dla klas 4-8

2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 60h

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas IV-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach. Grupa ta została wybrana na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkoły, analizy dokumentów tj. analizy wyników ewaluacji oraz opinii nauczycieli. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zadań, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Projekt skierowany jest do uczniów zdolnych osiągających wysokie wyniki w nauce. Do udziału w projekcie wybrano grupę 32 uczniów (w tym 16 kobiet). Są to uczniowie zamieszkujący Gminę Godów oraz miejscowości ościenne. W roku szkolnym 2018/2019 do placówki uczęszczało 126 uczniów. Uczniowie zdolni czyli uczniowie ze średnią ocen powyżej lub równą 5,0 tj.: 27 uczniów (w tym 14 kobiet i 13mężczyzn), szczególnie zdolni 4 uczniów, uczestnicy olimpiad/konkursów 12 uczniów (w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn) stanowią razem dużą grupę społeczności uczniowskiej. Uczniowie ci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w każdej dodatkowej możliwości poszerzenia wiedzy. Jednak oferta szkoły w tym zakresie jest bardzo niewielka.

Grupę docelową stanowią uczniowie, którzy wywodzą się ze środowiska wiejskiego, w związku z tym mają ograniczony dostęp do innych niż zajęcia lekcyjne ciekawych form edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie szkoły oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną wykorzystującą eksperyment, jako metodę pracy z uczniami. Praca oparta na metodzie eksperymentu z uczniem zdolnym przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom projektu. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wiele zyskają. Uczniowie poprzez poszerzenie możliwości podejmowania ciekawych wyzwań edukacyjnych będą wykazywali większe zaangażowanie (uczestnictwo w konkursach i olimpiadach) a nauczyciele będąc świadkami zaangażowania uczniów staną się bardziej wymagający wobec siebie i będą poszukiwali ciągle nowych rozwiązań dydaktycznych.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Kryteria rekrutacji: średnia ocen. Pierwszeństwo w dostępie do zajęć będą mieć osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych

brane pod uwagę będą predyspozycje uczniów m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup - zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

 

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłoszeniowy 1.09MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy
pdf Oświadczenie 504.29KB pobierz Plik: Oświadczenie
do góry