Strona główna/Aktualności/Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

3 Czerwca 2020
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty
 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. oraz  pracownicy służb medycznych - jeżeli zajdzie taka konieczność.

 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

 2. Zasady organizacji egzaminu

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

 3. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Zdający może przynieść własną butelkę z wodą.

 3. Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

 5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu  podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 7. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 8. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocąmaseczki, powinni - kiedy jest to konieczne - używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 4. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni.

 1. Przy wejściu do szkoły oraz do sal egzaminacyjnych należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.

 2. W przypadku korzystania przez grupę zdających z np. :jednego słownika, należy użyć płynu do  dezynfekcji lub rękawiczek jednorazowych.

 3. Zdającym zapewnia się możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w szatni (okrycia wierzchnie, plecaki).

 4. Zdający nie mogą wnosić telefonów ani innych urządzeń komunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Można je pozostawić wraz z rzeczami osobistymi. Zdający nie może zostawić telefonu pracownikowi szkoły na czas egzaminu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste! Kalkulatory proste na egzaminy z matematyki, przynoszą zdający.

 5. Zdający zobowiązany jest przybyć punktualnie na egzamin i posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 6. Oczekując na wejście do sali egzaminacyjnej zdający powinni zachować odstęp 1,5 m pomiędzy sobą i stosować środki ochrony osobistej.

 7. Zdający powinni wchodzić do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami. Listy zdających wraz z informacją dotyczącą wejść zostaną podane do wiadomości zdających dzień przed egzaminem w dzienniku elektronicznym. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte tak, aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

 • E8, EG z języków obcych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;

 1. Sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu oraz po egzaminie.

 3. Ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Dezynfekcji poddać należy również: klawiatury, myszki, monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu,

 4. W przypadku choroby zdający zobowiązany jest telefonicznie powiadomić o tym szkołę oraz dostarczyć w dniu egzaminu zwolnienie lekarskie.

 5. Podczas egzaminu zdający postępują zgodnie z instrukcjami przewodniczącego zespołu nadzorującego.

 6. Jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

 

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

 

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu egzaminacyjnego przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje o tym powiadomiony przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania, zostaje

wyznaczone zastępstwo, Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 1. W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego - także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 2. W placówce została wprowadzona procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, dostępna jako Załącznik nr 2.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawszenależy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Załączniki:

 1. Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów, https://www.gov.pl/web/koronawirus/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych--wytyczne-men-CKE-i-gis

 2. Rozporządzeni MEN z 19 maja 2020 - egzaminy [422.5 KB]do góry